☎ 069 71 67 2 67 0
EN  CN

UMOWA ZLECENIE

Zawarta dnia ..................... w ............................. pomiędzy:

................................ z siedzibą w ..............................., ul. .........................., reprezentowanym przez .................................., zwaną dalej Zleceniodawcą

a

.............................., zamieszkałym w .........................., ul. ..........................., legitymującym się dowodem osobistym ....................................... (seria i numer), PESEL: ..................................., zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadań polegających na:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wymienione w §1 czynności w okresie od ........................ do ...................... w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę/w miejscu przez siebie ustalonym.

§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania osobiście i z należytą starannością.

§4

Za prawidłowo wykonane zlecenie Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości .............................. zł słownie: ........................................................., płatne w .......... dni od przedłożenia rachunku przez Zleceniobiorcę.

§5

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§9

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................. .......................................

Zleceniodawca Zleceniobiorca

Das vollständige Dokument können Sie nach dem Kauf sehen, als Worddokument (.docx) speichern und bearbeiten.

49,00 EURZugang zu allen Dokumenten kaufen

zzgl. MwSt., garantiert keine Folgekosten,
zeitlich unbeschränkter Zugang

Weitere Informationen zur Mustervertragsdatenbank

Sie haben bereits einen Zugang? Melden Sie sich bitte hier an.TÜV zertifizierter Kaufprozess für UMOWA ZLECENIE

Kostenloses Hilfe-Forum: Unsere Anwälte beantworten gern Ihre Fragen zu "UMOWA ZLECENIE" in unserem HilfeForum.

Sofort downloaden und anpassen: Alle Verträge können Sie gleich nach dem Kauf in den üblichen Programmen (z.B. Word) bearbeiten und anpassen.

Kompetente Beratung durch unsere Rechtsanwälte: Falls Sie das Dokument "UMOWA ZLECENIE" oder einen anderen Vertrag bzw. Vorlage anwaltlich anpassen wollen stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte gern zur Verfügung. Fragen Sie uns nach einem Kostenvoranschlag!