☎ 069 71 67 2 67 0
US  EU  CN

Reinigungsvertrag nach ungarischem Recht

MEGBÍZÁSISZERZŐDÉS

AUFTRAG

amely egyrészről a zustande gekommen zwischen
név: _____________________________ Name: ___________________________
székhely: _________________________ Sitz: _____________________________
cégjegyzékszám: ___________________Firmenregisternummer: ______________
adószám: _________________________Steuernummer: _____________________
bankszámlaszám: ___________________ Bankkontonummer: _________________
mint megbízó (a továbbiakban: a „Megbízó”) als Auftraggeber (nachstehend „der Auftraggeber”)...erseits
másrészről a und
név: Czompó BélánéName: Czompó Béláné
anyja neve: Kovács LídiaName... Mutter: Kovács Lídia
születési idő, hely: 1948.02.12, SzékesfehérvárGeburtsdatom,ort:1948.02.12, Székesfehérvár
lakcím: 8095 Pákozd, Budai u. 107Adresse: 8095 Pákozd, Budai u. 107
adóazonosító jel:8296263343Steuernummer:8296263343
nyugdíjas törzsszám: 783-48278-8 Rentnernummer: 783-48278-8
bankszámlaszám: ___________________Bankkontonummer: ___________________
mint megbízott (a továbbiakban: a „Megbízott”) (a továbbiakban együttesen: „a Szerződő Felek”) az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint jött létre.als Beauftragter (nachstehend „der Beauftragte”) andererseits, (im weiteren gemeinsam: „die Vertragsparteien“) am nachstehenden Ort und Tag zu...folgenden Bedingungen:

1. § A SZERZŐDÉS TÁRGYA

§ 1. GEGENSTAND DES VERTRAGES

1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a takarítási tevékenységével kapcsolatosan felmerülő tevékenység ellátásával. 1.1. Aufgrund...ses Vertrages verpflichtet sich... Beauftragte, dem Auftraggeber...e wöchentliche Putztätigkeit auszuüben.

1.2. A Megbízott feladatát képezi különösen:

a) __________________________,

b) __________________________,

c) __________________________.

1.2. ... Aufgaben... Beauftragten sind insbesondere... Folgenden:

a) ___________________________,

b) ___________________________,

c) ___________________________.

1.3. A Megbízott a fenti pontokban körülírt tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal jár el.

1.3. ... Beauftragte übt... in...obigen Punkten detaillierten Tätigkeiten mit... ihm zumutbare Sorgfältigkeit aus.

2. § A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

§ 2. RECHTE UND VERPFLICHTUNGEN DER VERTRAGSPARTEIEN

2.1. Harmadik személyek igénybevétele A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott harmadik személy közreműködését igénybe vegye. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.2.1. Einbeziehung von dritten Personen ... Auftraggeber stimmt zu,...s... Beauftragte... Mitwirkung von dritten Personen in Anspruch nimmt. ... Beauftragte haftet für... Tätigkeit... in Anspruch genommenen Person so, als hätte er... ihm anvertraute Angelegenheit selbst versehen.

2.2. Utasítási jog

2.2. Weisungsrecht

2.2.1. A Megbízott vállalja, hogy a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíti. 2.2.1.... Beauftragte verpflichtet sich,...Auftrag nach...Anweisungen... Auftraggebers und...en Interessen entsprechend zu erfüllen.
2.2.2. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.2.2.2.Sollte... Auftraggeber...e unzweckmäßige oder unsachgemäße Anweisung erteilen, so ist... Beauftragte verpflichtet,...Auftraggeber darauf hinzuweisen; wenn... Auftraggeber trotz...sem Hinweis an seiner Anweisung festhält, trägt er... sich aus seiner Anweisung ergebenden Schäden.
2.2.3. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.2.2.3.... Beauftragte darf von... Anweisung... Auftraggebers nur dann abweichen, wenn... Interesse... Auftraggebers...s unbedingt erfordert, und für...e vorherige Benachrichtigung... Auftraggebers keine Möglichkeit mehr besteht. In...em solchen Fall ist... Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

2.3. Értesítés

2.3. Informierung, Verständigung

2.3.1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatja, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.2.3.1. ... Beauftragte verpflichtet sich,...Auftraggeber auf...sen Wunsch bzw. bei Notwendigkeit auch ohnedem über seine Tätigkeit und...Stand... Angelegenheit zu informieren, insbesondere, wenn... Inanspruchnahme...er anderen Person erforderlich geworden ist, oder wenn unerwartete neue Umstände... Änderung... Anweisungen erfordern.
2.3.2. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíti. 2.3.2.... Beauftragte verpflichtet sich,...Auftraggeber unverzüglich von... Erfüllung... Auftrags zu verständigen.

3. § MEGBÍZÁSI DÍJ

§ 3. VERGÜTUNG

3.1. A Megbízó a Megbízottnak _____________ Ft (azaz ________________ forint) + ÁFA összegű megbízási díjat köteles fizetni. A megbízási díj jelen szerződés teljesítését követő ___ napon belül esedékes. A díjat a Megbízó számla ellenében átutalással köteles teljesíteni a Megbízott ______________ Bank Rt-nél vezetett ______________ számú számlájára.3.1. ... Auftraggeber ist verpflichtet, dem Beauftragten...e Vergütung im Wert von HUF ____________ (d.h. ____________ Forint) + allgemeine Umsatzsteuer zu bezahlen. ... Vergütung ist innerhalb von ___ Tagen nach... Erfüllung...ses Vertrages fällig. ... Auftraggeber bezahlt...obigen Betrag gegen Rechnung durchÜberweisung, auf... bei... ________ Bank geführten Bankkonto Nr. ___________... Beauftragten.
3.2. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízási díj megfizetésén felül megtéríti a Megbízottnak a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő szükséges és indokolt készkiadásait.3.2. ... Auftraggeber verpflichtet sich, außer... Bezahlung... Vergütung, auch... erforderlichen und begründeten Auslagen... Beauftragten bezüglich... Durchführung... Auftrags zu erstatten.

4. § A MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE

§ 4. BEENDIGUNG DES AUFTRAGES

4.1. A megbízás jelen szerződés teljesítésével szűnik meg. 4.1. ... Auftrag...d mit... Erfüllung...ses Vertrages beendet.

4.2. A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha

a) valamelyik fél a szerződést felmondja;

b) bármelyik fél megszűnik, kivéve ha annak jogutódja van.

4.2. ... Vertrag endet auch ohne Erfüllung... Auftrages, wenn

a)...e... Vertragsparteien...Vertrag kündigt;

b)...e... Vertragsparteien aufgelöst...d, es sei denn, sie...en Rechtsnachfolger hat.

4.3. A Megbízó jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban a Megbízott által már elvégzett munka díját megfizetni. Jelen szerződést a Megbízott _____ hónapos felmondási idő betartásával mondhatja fel. A Megbízott felmondása azonnali hatályú kizárólag a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén lehet. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

a) __________________________

b) __________________________

c) __________________________

4.3. ... Auftraggeber kann...Vertrag jederzeit fristlos kündigen, ist jedoch verpflichtet,... Vergütung... durch...Beauftragten bereits verrichteten Arbeit zu bezahlen. ... Beauftragte ist verpflichtet,...Vertrag mit... Einhaltung...er Kündigungsfrist von ___ Monaten zu kündigen. ... Beauftragte ist ausschließlich in dem Fall...er schweren Vertragsverletzung... Auftraggebers berechtigt,...sen Vertrag fristlos zu kündigen. Als schwere Vertragsverletzung werden insbesondere... Folgenden betrachtet:

a) __________________________

b) __________________________

c) __________________________

4.4. A Megbízott vállalja, hogy a felmondási idő alatt is megteszi a Megbízó érdekének védelmében a halaszthatatlan intézkedéseket.4.4. ... Beauftragte verpflichtet sich, auch während... Kündigungsfrist... zum Schutz... Interessen... Auftraggebers erforderlichen, unaufschiebbaren Maßnahmen zu ergreifen.
4.5. Ha a megbízás a Megbízó személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az időpontban következik be, amikor a Megbízott a megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást szerez.4.5. Sollte... Auftrag aus...em Grund,... auf... Person... Auftraggebers zurückzuführen ist, erlöschen, erfolgt... Beendigung in dem Zeitpunkt, in dem... Beauftragte auf glaubhafte Art und Weise Kenntnis über...Grund... Beendigung erlangt.

5. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

§ 5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései tekintendők irányadónak. A szerződés irányadó nyelve a magyar.5.1. Hinsichtlich... im vorliegenden Vertrag nicht geregelten Fragen sind... Verfügungen... Ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches sowie sonstiger, jeweils gültigen ungarischen Rechtsregeln maßgebend. ... maßgebende Sprache... Vertrages ist... ungarische Sprache.
5.2. A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy -amennyiben lehetséges - az érvénytelen rendelkezést úgy módosítják, hogy az új rendelkezés az érvénytelen rendelkezés céljának megfeleljen. A jelen szerződés csak abban az esetben tekinthető.5.2. Falls...zelne Bestimmungen...ses Vertrages unwirksam sein sollten, soll... übrige Vertragsinhalt hierdurch nicht berührt werden. Unwirksame Bestimmungen sind – wenn möglich – durch Bestimmungen,... auf anderen Wegen zu dem gleichen oder ähnlichen...tschaftlichen Ergebnis führen, zu ersetzen. ... gesamte Vertrag ist nur dann unwirksam, wenn...sen... Vertragsparteien ohne... unwirksame Bestimmung oder ohne...er entsprechenden anderen Regelung, nicht abgeschlossen hätten.
5.3. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során egymás jogos gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, a szerződésszerű teljesítés elsődleges figyelembevételével járnak el. A keletkező vitás kérdéseket, keletkezzenek ezek az értelmezéssel, módosítással vagy az ennek alapján kialakított gyakorlattal kapcsolatban, a Szerződő Felek elsősorban tárgyalás útján tisztázzák. Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, a Szerződő Felek a vitás kérdések eldöntésére – értékhatártól függően – a ___________ Bíróság, ill. a ______ Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.5.3. ... Vertragsparteien gehen bei... Erfüllung... vorliegenden Vertrages unter... vorrangigen Berücksichtigung... berechtigten Wirtschaftsinteressen voneinander, und... vertragsgemäßen Erfüllung vor. ... Vertragsparteien werden... entstehenden Streitfragen in erster Linie durch Verhandlungen klären, unabhängig davon,...s...se im Zusammenhang mit... Auslegung, Änderung oder mit aufgrund...en ausgestalteten Praxis entstehen. Sofern...se zu keinem Erfolg führen, so werden... Parteien zur Entscheidung... Streitfragen – abhängig von... Wertgrenze –... ausschließliche Kompetenz... _______ Stadtgerichtes bzw.... ________ Komitatsgerichtes ausbedingen.
5.4. A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették és annak tartalmával minden pont tekintetében egyetértenek.5.4. ... Vertragsparteien erklären übereinstimmend,...s sie...sen Vertrag gelesen und verstanden haben und mit...sen Inhalt...verstanden sind nicht

Ort, Datum, Unterschriften

...ser Vertrag wurde...gesendet von Frau Lea Kneitner.

Das vollständige Dokument können Sie nach dem Kauf sehen und als Worddokument (.docx) speichern und bearbeiten.

9,80 EURDieses Einzeldokument jetzt kaufen
49,00 EURZugang zu allen Dokumenten kaufen

zzgl. MwSt., garantiert keine Folgekosten, zeitlich unbeschränkter Zugang

Weitere Informationen zur Mustervertragsdatenbank

Sie haben bereits einen Zugang? Melden Sie sich bitte hier an.TÜV zertifizierter Kaufprozess für Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht

Kostenloses Hilfe-Forum: Unsere Anwälte beantworten gern Ihre Fragen zu "Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht" in unserem HilfeForum.

Sofort downloaden und anpassen: Alle Verträge können Sie gleich nach dem Kauf in den üblichen Programmen (z.B. Word) bearbeiten und anpassen.

Kompetente Beratung durch unsere Rechtsanwälte: Falls Sie das Dokument "Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht" oder einen anderen Vertrag bzw. Vorlage anwaltlich anpassen wollen stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte gern zur Verfügung. Fragen Sie uns nach einem Kostenvoranschlag!