☎ 069 71 67 2 67 0
US  EU  ES

Reinigungsvertrag nach ungarischem Recht

... Beginn Ausschnitt ...

MEGBÍZÁSISZERZŐDÉS

AUFTRAG

amely egyrészről a zustande gekommen zwischen
név: _____________________________ Name: ___________________________
székhely: _________________________ Sitz: _____________________________
cégjegyzékszám: ___________________Firmenregisternummer: ______________
adószám: _________________________Steuernummer: _____________________
bankszámlaszám: ___________________ Bankkontonummer: _________________
mint megbízó (a továbbiakban: a „Megbízó”) als Auftraggeber (nachstehend „der Auftraggeber”) einerseits
másrészről a und
név: Czompó BélánéName: Czompó Béláné
anyja neve: Kovács LídiaName der Mutter: Kovács Lídia
születési idő, hely: 1948.02.12, SzékesfehérvárGeburtsdatom,ort:1948.02.12, Székesfehérvár
lakcím: 8095 Pákozd, Budai u. 107Adresse: 8095 Pákozd, Budai u. 107
adóazonosító jel:8296263343Steuernummer:8296263343
nyugdíjas törzsszám: 783-48278-8 Rentnernummer: 783-48278-8
bankszámlaszám: ___________________Bankkontonummer: ___________________
mint megbízott (a továbbiakban: a „Megbízott”) (a továbbiakban együttesen: „a Szerződő Felek”) az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint jött létre.als Beauftragter (nachstehend „der Beauftragte”) andererseits, (im weiteren gemeinsam: „die Vertragsparteien“) am nachstehenden Ort und Tag zu den folgenden Bedingungen:

1. § A SZERZŐDÉS TÁRGYA

§ 1. GEGENSTAND DES VERTRAGES

1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a takarítási tevékenységével kapcsolatosan felmerülő tevékenység ellátásával. 1.1. Aufgrund dieses Vertrages verpflichtet sich der Beauftragte, dem Auftraggeber eine wöchentliche Putztätigkeit auszuüben.

1.2. A Megbízott feladatát képezi különösen:

a) __________________________,

b) __________________________,

c) __________________________.

1.2. Die Aufgaben des Beauftragten sind insbesondere die Folgenden:

a) ___________________________,

b) ___________________________,

c) ___________________________.

1.3. A Megbízott a fenti pontokban körülírt tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal jár el.

1.3. Der Beauftragte übt die in den obigen Punkten detaillierten Tätigkeiten mit der ihm zumutbare Sorgfältigkeit aus.

2. § A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

§ 2. RECHTE UND VERPFLICHTUNGEN DER VERTRAGSPARTEIEN

2.1. Harmadik személyek igénybevétele A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott harmadik személy közreműködését igénybe vegye. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.2.1. Einbeziehung von dritten Personen Der Auftraggeber stimmt zu, dass der Beauftragte die Mitwirkung von dritten Personen in Anspruch nimmt. Der Beauftragte haftet für die Tätigkeit der in Anspruch genommenen Person so, als hätte er die ihm anvertraute Angelegenheit selbst versehen.

2.2. Utasítási jog

2.2. Weisungsrecht

2.2.1. A Megbízott vállalja, hogy a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíti. 2.2.1.Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftrag nach den Anweisungen des Auftraggebers und deren Interessen entsprechend zu erfüllen.
2.2.2. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.2.2.2.Sollte der Auftraggeber eine unzweckmäßige oder unsachgemäße Anweisung erteilen, so ist der Beauftragte verpflichtet, den Auftraggeber darauf hinzuweisen; wenn der Auftraggeber trotz diesem Hinweis an seiner Anweisung festhält, trägt er die sich aus seiner Anweisung ergebenden Schäden.
2.2.3. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.2.2.3.Der Beauftragte darf von der Anweisung des Auftraggebers nur dann abweichen, wenn das Interesse des Auftraggebers dies unbedingt erfordert, und für eine vorherige Benachrichtigung des Auftraggebers keine Möglichkeit mehr besteht. In einem solchen Fall ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

2.3. Értesítés

2.3. Informierung, Verständigung

2.3.1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatja, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.2.3.1. Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber auf dessen Wunsch bzw. bei Notwendigkeit auch ohnedem über seine Tätigkeit und den Stand der Angelegenheit zu informieren, insbesondere, wenn die Inanspruchnahme einer anderen Person erforderlich geworden ist, oder wenn unerwartete neue Umstände die Änderung der Anweisungen erfordern.
2.3.2. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíti. 2.3.2.Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich von der Erfüllung des Auftrags zu verständigen.

3. § MEGBÍZÁSI DÍJ

§ 3. VERGÜTUNG

3.1. A Megbízó a Megbízottnak _____________ Ft (azaz ________________ forint) + ÁFA összegű megbízási díjat köteles fizetni. A megbízási díj jelen szerződés teljesítését követő ___ napon belül esedékes. A díjat a Megbízó számla ellenében átutalással köteles teljesíteni a Megbízott ______________ Bank Rt-nél vezetett ______________ számú számlájára.3.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Beauftragten eine Vergütung im Wert von HUF ____________ (d.h. ____________ Forint) + allgemeine Umsatzsteuer zu bezahlen. Die Vergütung ist innerhalb von ___ Tagen nach der Erfüllung dieses Vertrages fällig. Der Auftraggeber bezahlt den obigen Betrag gegen Rechnung durchÜberweisung, auf das bei der ________ Bank geführten Bankkonto Nr. ...

... Ende Ausschnitt ...

Dieses Dokument kaufen

9,80 EUR (zzgl. MwSt.)

 Dieses Dokument jetzt kaufen

Unbegrenzter Zugang zu allen Dokumenten.

49,00 EUR (zzgl. MwSt.)

Zugang zu allen Dokumenten kaufen

Sie haben bereits einen Zugang? Melden Sie sich bitte an.Kostenloses Support-Forum: Unsere Anwälte beantworten gern Ihre Fragen zu "Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht" in unserem ExpertenForum.

Sofort downloaden und anpassen: Alle Verträge können Sie gleich nach dem Kauf in den üblichen Programmen bearbeiten und anpassen.

Kompetente Beratung durch unsere Rechtsanwälte: Falls Sie das Dokument "Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht" oder einen anderen Vertrag bzw. Vorlage anwaltlich anpassen wollen stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte gern zur Verfügung. Fragen Sie uns nach einem Kostenvoranschlag!