☎ 069 71 67 2 67 0
US  EU  CN

Reinigungsvertrag nach ungarischem Recht

MEGBÍZÁSISZERZŐDÉS

AUFTRAG

amely egyrészről a zustande gekommen zwischen
név: _____________________________ Name: ___________________________
székhely: _________________________ Sitz: _____________________________
cégjegyzékszám: ___________________Firmenregisternummer: ______________
adószám: _________________________Steuernummer: _____________________
bankszámlaszám: ___________________ Bankkontonummer: _________________
mint megbízó (a továbbiakban: a „Megbízó”) als Auftraggeber (nachstehend „der Auftraggeber”) einerseits
másrészről a und
név: Czompó BélánéName: Czompó Béláné
anyja neve: Kovács LídiaName der Mutter: Kovács Lídia
születési idő, hely: 1948.02.12, SzékesfehérvárGeburtsdatom,ort:1948.02.12, Székesfehérvár
lakcím: 8095 Pákozd, Budai u. 107Adresse: 8095 Pákozd, Budai u. 107
adóazonosító jel:8296263343Steuernummer:8296263343
nyugdíjas törzsszám: 783-48278-8 Rentnernummer: 783-48278-8
bankszámlaszám: ___________________Bankkontonummer: ___________________
mint megbízott (a továbbiakban: a „Megbízott”) (a továbbiakban együttesen: „a Szerződő Felek”) az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint jött létre.als Beauftragter (nachstehend „der Beauftragte”) andererseits, (im weiteren gemeinsam: „die Vertragsparteien“) am nachstehenden Ort und Tag zu den folgenden Bedingungen:

1. § A SZERZŐDÉS TÁRGYA

§ 1. GEGENSTAND DES VERTRAGES

1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a takarítási tevékenységével kapcsolatosan felmerülő tevékenység ellátásával. 1.1. Aufgrund dieses Vertrages verpflichtet sich der Beauftragte, dem Auftraggeber eine wöchentliche Putztätigkeit auszuüben.

1.2. A Megbízott feladatát képezi különösen:

a) __________________________,

b) __________________________,

c) __________________________.

1.2. Die Aufgaben des Beauftragten sind insbesondere die Folgenden:

a) ___________________________,

b) ___________________________,

c) ___________________________.

1.3. A Megbízott a fenti pontokban körülírt tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal jár el.

1.3. Der Beauftragte übt die in den obigen Punkten detaillierten Tätigkeiten mit der ihm zumutbare Sorgfältigkeit aus.

2. § A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

§ 2. RECHTE UND VERPFLICHTUNGEN DER VERTRAGSPARTEIEN

2.1. Harmadik személyek igénybevétele A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott harmadik személy közreműködését igénybe vegye. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.2.1. Einbeziehung von dritten Personen Der Auftraggeber stimmt zu, dass der Beauftragte die Mitwirkung von dritten Personen in Anspruch nimmt. Der Beauftragte haftet für die Tätigkeit der in Anspruch genommenen Person so, als hätte er die ihm anvertraute Angelegenheit selbst versehen.

2.2. Utasítási jog

2.2. Weisungsrecht

2.2.1. A Megbízott vállalja, hogy a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíti. 2.2.1.Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftrag nach den Anweisungen des Auftraggebers und deren Interessen entsprechend zu erfüllen.
2.2.2. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.2.2.2.Sollte der Auftraggeber eine unzweckmäßige oder unsachgemäße Anweisung erteilen, so ist der Beauftragte verpflichtet, den Auftraggeber darauf hinzuweisen; wenn der Auftraggeber trotz diesem Hinweis an seiner Anweisung festhält, trägt er die sich aus seiner Anweisung ergebenden Schäden.
2.2.3. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.2.2.3.Der Beauftragte darf von der Anweisung des Auftraggebers nur dann abweichen, wenn das Interesse des Auftraggebers dies unbedingt erfordert, und für eine vorherige Benachrichtigung des Auftraggebers keine Möglichkeit mehr besteht. In einem solchen Fall ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

2.3. Értesítés

2.3. Informierung, Verständigung

2.3.1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatja, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.2.3.1. Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber auf dessen Wunsch bzw. bei Notwendigkeit auch ohnedem über seine Tätigkeit und den Stand der Angelegenheit zu informieren, insbesondere, wenn die Inanspruchnahme einer anderen Person erforderlich geworden ist, oder wenn unerwartete neue Umstände die Änderung der Anweisungen erfordern.
2.3.2. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíti. 2.3.2.Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich von der Erfüllung des Auftrags zu verständigen.

3. § MEGBÍZÁSI DÍJ

§ 3. VERGÜTUNG

3.1. A Megbízó a Megbízottnak _____________ Ft (azaz ________________ forint) + ÁFA összegű megbízási díjat köteles fizetni. A megbízási díj jelen szerződés teljesítését követő ___ napon belül esedékes. A díjat a Megbízó számla ellenében átutalással köteles teljesíteni a Megbízott ______________ Bank Rt-nél vezetett ______________ számú számlájára.3.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Beauftragten eine Vergütung im Wert von HUF ____________ (d.h. ____________ Forint) + allgemeine Umsatzsteuer zu bezahlen. Die Vergütung ist innerhalb von ___ Tagen nach der Erfüllung dieses Vertrages fällig. Der Auftraggeber bezahlt den obigen Betrag gegen Rechnung durchÜberweisung, auf das bei der ________ Bank geführten Bankkonto Nr. ___________ des Beauftragten.
3.2. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízási díj megfizetésén felül megtéríti a Megbízottnak a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő szükséges és indokolt készkiadásait.3.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, außer der Bezahlung der Vergütung, auch die erforderlichen und begründeten Auslagen des Beauftragten bezüglich der Durchführung des Auftrags zu erstatten.

4. § A MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE

§ 4. BEENDIGUNG DES AUFTRAGES

4.1. A megbízás jelen szerződés teljesítésével szűnik meg. 4.1. Der Auftrag wird mit der Erfüllung dieses Vertrages beendet.

4.2. A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha

a) valamelyik fél a szerződést felmondja;

b) bármelyik fél megszűnik, kivéve ha annak jogutódja van.

4.2. Der Vertrag endet auch ohne Erfüllung des Auftrages, wenn

a) eine der Vertragsparteien den Vertrag kündigt;

b) eine der Vertragsparteien aufgelöst wird, es sei denn, sie einen Rechtsnachfolger hat.

4.3. A Megbízó jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban a Megbízott által már elvégzett munka díját megfizetni. Jelen szerződést a Megbízott _____ hónapos felmondási idő betartásával mondhatja fel. A Megbízott felmondása azonnali hatályú kizárólag a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén lehet. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

a) __________________________

b) __________________________

c) __________________________

4.3. Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit fristlos kündigen, ist jedoch verpflichtet, die Vergütung der durch den Beauftragten bereits verrichteten Arbeit zu bezahlen. Der Beauftragte ist verpflichtet, den Vertrag mit der Einhaltung einer Kündigungsfrist von ___ Monaten zu kündigen. Der Beauftragte ist ausschließlich in dem Fall einer schweren Vertragsverletzung des Auftraggebers berechtigt, diesen Vertrag fristlos zu kündigen. Als schwere Vertragsverletzung werden insbesondere die Folgenden betrachtet:

a) __________________________

b) __________________________

c) __________________________

4.4. A Megbízott vállalja, hogy a felmondási idő alatt is megteszi a Megbízó érdekének védelmében a halaszthatatlan intézkedéseket.4.4. Der Beauftragte verpflichtet sich, auch während der Kündigungsfrist die zum Schutz der Interessen des Auftraggebers erforderlichen, unaufschiebbaren Maßnahmen zu ergreifen.
4.5. Ha a megbízás a Megbízó személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az időpontban következik be, amikor a Megbízott a megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást szerez.4.5. Sollte der Auftrag aus einem Grund, der auf die Person des Auftraggebers zurückzuführen ist, erlöschen, erfolgt die Beendigung in dem Zeitpunkt, in dem der Beauftragte auf glaubhafte Art und Weise Kenntnis über den Grund der Beendigung erlangt.

5. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

§ 5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései tekintendők irányadónak. A szerződés irányadó nyelve a magyar.5.1. Hinsichtlich der im vorliegenden Vertrag nicht geregelten Fragen sind die Verfügungen des Ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches sowie sonstiger, jeweils gültigen ungarischen Rechtsregeln maßgebend. Die maßgebende Sprache des Vertrages ist die ungarische Sprache.
5.2. A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy -amennyiben lehetséges - az érvénytelen rendelkezést úgy módosítják, hogy az új rendelkezés az érvénytelen rendelkezés céljának megfeleljen. A jelen szerződés csak abban az esetben tekinthető.5.2. Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, soll der übrige Vertragsinhalt hierdurch nicht berührt werden. Unwirksame Bestimmungen sind – wenn möglich – durch Bestimmungen, die auf anderen Wegen zu dem gleichen oder ähnlichen wirtschaftlichen Ergebnis führen, zu ersetzen. Der gesamte Vertrag ist nur dann unwirksam, wenn diesen die Vertragsparteien ohne die unwirksame Bestimmung oder ohne einer entsprechenden anderen Regelung, nicht abgeschlossen hätten.
5.3. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során egymás jogos gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, a szerződésszerű teljesítés elsődleges figyelembevételével járnak el. A keletkező vitás kérdéseket, keletkezzenek ezek az értelmezéssel, módosítással vagy az ennek alapján kialakított gyakorlattal kapcsolatban, a Szerződő Felek elsősorban tárgyalás útján tisztázzák. Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, a Szerződő Felek a vitás kérdések eldöntésére – értékhatártól függően – a ___________ Bíróság, ill. a ______ Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.5.3. Die Vertragsparteien gehen bei der Erfüllung des vorliegenden Vertrages unter der vorrangigen Berücksichtigung der berechtigten Wirtschaftsinteressen voneinander, und der vertragsgemäßen Erfüllung vor. Die Vertragsparteien werden die entstehenden Streitfragen in erster Linie durch Verhandlungen klären, unabhängig davon, dass diese im Zusammenhang mit der Auslegung, Änderung oder mit aufgrund deren ausgestalteten Praxis entstehen. Sofern diese zu keinem Erfolg führen, so werden die Parteien zur Entscheidung der Streitfragen – abhängig von der Wertgrenze – die ausschließliche Kompetenz des _______ Stadtgerichtes bzw. des ________ Komitatsgerichtes ausbedingen.
5.4. A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették és annak tartalmával minden pont tekintetében egyetértenek.5.4. Die Vertragsparteien erklären übereinstimmend, dass sie diesen Vertrag gelesen und verstanden haben und mit dessen Inhalt einverstanden sind nicht

Ort, Datum, Unterschriften

Dieser Vertrag wurde eingesendet von Frau Lea Kneitner.

Das vollständige Dokument können Sie nach dem Kauf sehen und als Worddokument (.docx) speichern und bearbeiten.

9,80 EURDieses Einzeldokument jetzt kaufen
49,00 EURZugang zu allen Dokumenten kaufen

zzgl. MwSt., garantiert keine Folgekosten, zeitlich unbeschränkter Zugang

Weitere Informationen zur Mustervertragsdatenbank

Sie haben bereits einen Zugang? Melden Sie sich bitte hier an.TÜV zertifizierter Kaufprozess für Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht

Kostenloses Hilfe-Forum: Unsere Anwälte beantworten gern Ihre Fragen zu "Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht" in unserem HilfeForum.

Sofort downloaden und anpassen: Alle Verträge können Sie gleich nach dem Kauf in den üblichen Programmen (z.B. Word) bearbeiten und anpassen.

Kompetente Beratung durch unsere Rechtsanwälte: Falls Sie das Dokument "Reinigungsvertrag (ungarisch/ deutsch) nach ungarischem Recht" oder einen anderen Vertrag bzw. Vorlage anwaltlich anpassen wollen stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte gern zur Verfügung. Fragen Sie uns nach einem Kostenvoranschlag!