Gründungsurkunde und Satzung einer polnischen GmbH

... Beginn Ausschnitt ...

Repertorium A nr ......................./ 2008

AKT NOTARIALNY

Dnia ........................................................................ tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku ( ................. 2008) w Kancelarii Notarialnej w ..............................., przy ulicy ........................................... przed notariuszem ..................................................... stawili się:

1. …………………………………………….

zamieszkały w: …….. ul. Poru……………………..

nr dowodu osobistego: …………………

2. ……………………………………………

zamieszkały w: ................ …………………….

nr dowodu osobistego: ………………….

Tożsamość stawiających notariusz ustalił na podstawie okazanych : paszportu i dowodów osobistych, wskazanych przy ich nazwiskach.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawiający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.------------------------------

§ 2

Firma Spółki brzmi: „……….” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.--------

§ 3

Spółka ma prawo używania skrótu „…………..” Sp. z o. o. , jego odpowiednika w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ---------------------------------

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność budowlana, usługowa, produkcyjna, handlowa, a w szczególności: -------------------------------------------------------

1. działalność w zakresie hotelarstwa, gastronomii, turystyki krajowej i zagranicznej, -----------------------------------------------------------------------------------------

2. działalność rozrywkowa i rekreacyjna, ---------------------------------------------------------

3. działalność rehabilitacyjna i lecznicza, --------------------------------------------------------

4. działalność w zakresie handlu krajowego i zagranicznego artykułami budowlanymi, technicznymi, przemysłowymi, spożywczymi i alkoholem. ------------

5. wykonawstwo robót ogólnobudowlanych, inwestycyjnych, remontowych, instalacyjnych budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i produkcyjno- usługowego, ------------------------------------------------------------------------------------------

6. wykonawstwo pozostałych robót budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i produkcyjno-usługowego, -------------------------------------------------------------------------

7. działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, ------------------------------------------

8. działalność w zakresie konserwacji, wyceny i sprzedaży antyków oraz dzieł sztuki,

9. działalność w zakresie pośrednictwa matrymonialnego, ----------------------------------

10. świadczenie usług przedstawicielstwa i pośrednictwa w zakresie działalności określonej w punktach powyższych. -----------------------------------------------------------

§ 5

Siedzibą Spółki jest miasto. ------------------------------------------------------------------

§ 6

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -------

§ 7

Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i placówki oraz zawiązywać i przystępować do innych spółek, a także organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 8

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------

II. Kapitał Spółki

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100’000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 1000,00 (sto) złotych każdy. -------------------------------------

2. Udziały są równe i niepodzielne. ---------------------------------------------------------------

3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. --------------------------------------

4. Wspólnicy mogą pokrywać udziały wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ----

§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały podzielone między wspólnikami w następujący sposób: -------------------------------------------------------------------------------------

1. ……….. obejmuje 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 5’100,00 (pięć tysięcy sto) złotych. -----------------

2. ………… obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 2’500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych. -----------

3. …………… obejmuje 24 (dwadzieścia cztery) udziały po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 2’400,00 (dwa tysiące czterysta) złotych. ---------

§ 11

Na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki wspólnicy wnoszą: ------------------

1. ……….. : 5’100,00 (pięć tysięcy sto) złotych w gotówce. --------------------

2. ………… : 2’500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych w gotówce. -------------

5. …………… : 2’400,00 (dwa tysiące czterysta) złotych w gotówce. -----

§ 12

Podwyższenie kapitału zakładowego, w okresie: ----------------------------------------------

1. jednego miesiąca od dnia podpisania niniejszej umowy Spółki o kwotę 657’700,00 (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych, poprzez wniesienie przez: ------------------------------------------------------------------------------------

a) ………….. aportu w postaci udziału w wysokości 1/3 we współwłasności nieruchomości, położonej w ……………………………………. i która wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich, o wartości 357’700,00 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych, ----------------------------

b) ……………………… wkładu pieniężnego w kwocie 153’000,00 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, ----------------------------------------------------------

c) …………………….. wkładu pieniężnego w kwocie 147’000,00 (sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych, -----------------------------------------------------

2. czterech miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy Spółki o kwotę 757’700,00 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych, poprzez wniesienie przez: ----------------------------------------------------------------------------------

a) ………………….. aportu w postaci udziału w wysokości 1/3 we współwłasności wyżej opisanej nieruchomości, o wartości 357’700,00 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych, ----------------------------

b) …………………….. wkładu pieniężnego w kwocie 204’000,00 (dwieście cztery tysiące) złotych, -----------------------------------------------------------------------

c) …………………… wkładu pieniężnego w kwocie 196’000,00 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -------------------------------------------------

3. piętnastu miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy Spółki o zrewaloryzowaną o aktualny wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS kwotę 688’700,00 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych, poprzez wniesienie przez: ------------------------------------------------------------------------

a) ……………… aportu w postaci udziału w wysokości 1/3 we współwłasności wyżej opisanej nieruchomości, o wartości 357’700,00 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych, ----------------------------

b) ………………. wkładu pieniężnego w zrewaloryzowanej o aktualny wskaźnik inflacji kwocie 169’000,00 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------

c) ………………. wkładu pieniężnego w zrewaloryzowanej o aktualny wskaźnik inflacji kwocie 162’000,00 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych --------------------------------------------------------------------------------------------

nie stanowi zmiany niniejszej umowy Spółki. -------------------------------------------------

§ 13

Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, nie wymaga zmiany umowy Spółki i obecności notariusza. -------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Obrót udziałami

§ 14

1. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wspólnik, który zamierza zbyć udziały powinien pisemnie, pod rygorem nieważności zawiadomić Zarząd, który o tym fakcie niezwłocznie listami poleconymi ze zwrotnym poświadczeniem odbioru informuje pozostałych wspólników. W zawiadomieniu danego wspólnika powinna być określona osoba nabywcy. W zawiadomieniu Zarządu powinna być określona cena zbycia udziałów (wg ust. 3) i proponowana przez wspólnika osoba nabywcy. --------------

3. Cena zbycia udziału wyznaczana będzie zgodnie z ceną bilansową ustalaną na koniec roku obrachunkowego i powiększoną w ciągu roku zgodnie ze wskaźnikiem inflacji ogłaszanym przez Prezesa GUS. ------------------------------------

4. Zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów podjęte na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wydaje Zarząd w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. ------------------------------------------------------------------------------------------

5. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają pozostali wspólnicy, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. ----------------------------

6. Wspólnik, który chce skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 5 powinien złożyć na ręce Zarządu pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów i zadeklarować ilość udziałów, jaką chce nabyć w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników zezwalającej na zbycie udziałów przez danego wspólnika. --------------------------------------------------------------

7. Jeżeli oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów złożą co najmniej dwaj wspólnicy, a liczba przeznaczonych do zbycia udziałów jest mniejsza od liczby deklarowanych do nabycia udziałów, wówczas wspólnicy nabywają udziały w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych udziałów. ----------------------------------

8. Jeżeli nabywca (nabywcy) całości lub części udziałów przeznaczonych do zbycia jest spoza grona wspólników, wówczas o wyborze nabywcy (nabywców) decyduje Zgromadzenie Wspólników zwykłą większością głosów. ----------------------------------

9. Nabycie udziałów następuje według ceny zbycia, określonej w ust. 3. ---------------

§ 15

1. Udziały mogą być umarzane przez obniżenie kapitału albo z czystego zysku. ------

2. Zasady umarzania udziałów określa każdorazowo Zgromadzenia Wspólników. ---

§ 16

1. W przypadku śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym, przy czym nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału. -----------------------------------------------

2. Do czasu objęcia udziałów przez spadkobierców udziałami dysponuje Spółka. --

IV. Fundusze

§ 17

1. Spółka tworzy następujące fundusze: ----------------------------------------------------------

a) kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------------------

b) fundusz rezerwowy. -----------------------------------------------------------------------------

2. Spółka może w razie potrzeby tworzyć inne fundusze. Decyzje o utworzeniu dodatkowych funduszy podejmuje Zgromadzenie Wspólników większością 2/3 oddanych głosów. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 18

1. Kapitał zapasowy jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------

2. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z czystego zysku przed jego podziałem, w wysokości ...

... Ende Ausschnitt ...

Unbegrenzter Zugang zu allen Dokumenten.

49,00 EUR (zzgl. MwSt.)

Zugang zu allen Dokumenten kaufen

Sie haben bereits einen Zugang? Melden Sie sich bitte an.Kostenloses Support-Forum: Unsere Anwälte beantworten gern Ihre Fragen zu "Gründungsurkunde und Satzung einer polnischen GmbH" in unserem ExpertenForum.

Sofort downloaden und anpassen: Alle Verträge können Sie gleich nach dem Kauf in den üblichen Programmen bearbeiten und anpassen.

Kompetente Beratung durch unsere Rechtsanwälte: Falls Sie das Dokument "Gründungsurkunde und Satzung einer polnischen GmbH" oder einen anderen Vertrag bzw. Vorlage anwaltlich anpassen wollen stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte gern zur Verfügung. Fragen Sie uns nach einem Kostenvoranschlag!